Πολιτική Απορρήτου

του διαδικτυακού ιστοτόπου kounavis.gr

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη των υπηρεσιών της ΚΟΥΝΑΒΗΣ υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000) και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του Internet όσο και του υπάρχοντος – αν και μη πλήρως ανεπτυγμένου – πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος. Σε κάθε περίπτωση η ΚΟΥΝΑΒΗΣ διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών / χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο. Εάν κάποιος επισκέπτης / χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν τμήμα οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της ΚΟΥΝΑΒΗΣ.

Σκοπός της συλλογής, επεξεργασίας και χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων Οποιαδήποτε προσωπικά σας δεδομένα που γίνονται γνωστά σε εμάς κατά την επίσκεψή σας στον δικτυακό μας τόπο αντιμετωπίζονται από μας σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Τα δεδομένα χρησιμοποιούνται από εμάς με εμπιστευτικότητα και συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία και χρησιμοποιούνται με αποκλειστικό σκοπό:
(α) να εξασφαλίζεται η λειτουργικότητα του δικτυακού τόπου,
(β) να διασφαλίζονται τα έννομα επιχειρησιακά μας συμφέροντα σχετικά με την παροχή συμβουλών και την υποστήριξη των χρηστών και να διασφαλίζεται ο προσαρμοσμένος σχεδιασμός του δικτυακού τόπου μας. Επιπλέον των παραπάνω, οποιαδήποτε δεδομένα που μοιράζεστε μαζί μας χρησιμοποιούνται από μας αποκλειστικά και μόνο για την ολοκλήρωση και διεκπεραίωση της επικοινωνίας μας.

Νομική βάση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων Η επεξεργασία δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ (General Data Protection Regulation, στο εξής: «GDPR») και με βάση τις εξής νομικές αρχές:
● Σε περιπτώσεις όπου έχουμε λάβει τη συναίνεσή σας για την διεκπεραίωση συναλλαγών που αφορούν τα προσωπικά σας δεδομένα, η επεξεργασία δεδομένων βασίζεται στο άρθρο 6, παρ. 1(α) του GDPR.
● Τα δεδομένα που μοιράζεστε μαζί μας στο πλαίσιο παραγγελιών και τα οποία είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση ή/και διεκπεραίωση αυτών των παραγγελιών υποβάλλονται σε επεξεργασία από εμάς σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 1(β) του GDPR.
● Εάν η επεξεργασία δεδομένων είναι απαραίτητη για να συμμορφωθούμε με συγκεκριμένες νομικές υποχρεώσεις, η εν λόγω επεξεργασία δεδομένων βασίζεται στο άρθρο 6, παρ. 1(γ) του GDPR.
● Εάν η επεξεργασία δεδομένων απαιτείται για τη διαφύλαξη έννομου συμφέροντος που επιδιώκει η εταιρείας μας ή τρίτος και εφόσον δεν είναι αντίθετη προς υπερισχύοντα συμφέροντα, θεμελιώδη δικαιώματα ή/και θεμελιώδεις ελευθερίες του υποκειμένου των δεδομένων, η επεξεργασία δεδομένων βασίζεται στο άρθρο 6, παρ. 1(στ) του GDPR.

Περίοδος διατήρησης, διαγραφή δεδομένων και κλείδωμα δεδομένων Κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας, τα δεδομένα σας θα αποκλειστούν από περαιτέρω χρήση και θα διαγραφούν μετά την περίοδο διατήρησης που προβλέπεται από τη φορολογική ή εμπορική νομοθεσία, εκτός εάν έχετε δώσει ρητή συναίνεση στην περαιτέρω χρήση των δεδομένων σας. Επιπλέον, τα δεδομένα σας θα διαγραφούν μόλις πάψει να υπάρχει η συναίνεσή σας ή όταν πλέον δεν χρειάζονται για τον σκοπό της επεξεργασίας δεδομένων. Εάν τα δεδομένα σας δεν είναι πλέον αναγκαία για τον σκοπό αυτό ή/και εάν δεν υπάρχει πλέον η συναίνεσή σας, οπότε και αίρεται η νομική βάση, αλλά εάν παρ’ όλ’ αυτά τα δεδομένα σας πρέπει να παραμείνουν αποθηκευμένα λόγω υφιστάμενων νομικών, επίσημων ή συμβατικών υποχρεώσεων (π.χ. σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία που επιβάλλει τη διατήρηση των δεδομένων σας και τον αριθμό φορολογικού σας μητρώου για την έκδοση του σχετικού τιμολογίου και τη διατήρησή του για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και την αποστολή στην εφορία δεσμεύσεις εγγύησης ή λογιστική), η επεξεργασία των δεδομένων θα περιοριστεί με αντίστοιχη επισήμανση και κλείδωμα των εν λόγω δεδομένων.

Αρχεία ημερολογίου Κάθε φορά που επισκέπτεστε τον δικτυακό μας τόπο, το πρόγραμμα πλοήγησής σας διαβιβάζει δεδομένα χρήσης τα οποία αποθηκεύονται στον διακομιστή ως αρχεία ημερολογίου. Τα αρχεία που αποθηκεύονται με τον τρόπο αυτό περιέχουν τα εξής στοιχεία: ημερομηνία και η ώρα της επίσκεψης, όνομα του δικτυακού τόπου που επισκέπτεστε, διεύθυνση IP, URL του δικτυακού τόπου προέλευσης απ’ όπου φτάσατε στον δικτυακό μας τόπο, τύπος και έκδοση του προγράμματος πλοήγησης που χρησιμοποιείτε, λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε. Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τον σκοπό της τεχνικής επικοινωνίας και για να διασφαλίζεται η τεχνική λειτουργία. Θα διαγραφούν μόλις λήξει η χρήση του δικτυακού μας τόπου, υπό την επιφύλαξη πιθανής νομικής υποχρέωσης για τη διατήρησή τους. Νομικές βάσεις αποτελούν η εκπλήρωση των νομικών μας υποχρεώσεων σχετικά με την ασφάλεια των δεδομένων, το έννομο συμφέρον μας στην τεχνική λειτουργία του δικτυακού μας τόπου, η εξάλειψη δυσλειτουργιών και η εγγύηση της ασφάλειας.

Σύνδεσμοι Η ΚΟΥΝΑΒΗΣ περιλαμβάνει links (“δεσμούς”) προς άλλα websites τα οποία και δεν ελέγχονται από το ίδιο αλλά από τους τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η ΚΟΥΝΑΒΗΣ για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων τους οποίους αυτοί ακολουθούν.

IP Διευθύνσεις H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ έχει πρόσβαση στο Internet και στη συνέχεια στο ΦΑΑΘ αξιοποιείται αποκλειστικά για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων και την ασφάλεια των συναλλαγών.

Χρήση cookies Για να είναι πιο ελκυστική η επίσκεψη στον δικτυακό μας τόπο και προκειμένου να εξασφαλίζεται η χρήση ορισμένων λειτουργιών, έχουμε τοποθετήσει μικρά αρχεία που ονομάζονται «cookies» σε ορισμένες από τις ιστοσελίδες μας. Όταν ανοίγετε τον δικτυακό μας τόπο, ενημερώνεστε για τη χρήση των cookies με ένα ενημερωτικό πλαίσιο, το οποίο επίσης εφιστά την προσοχή σας, για άλλη μια φορά, στην πολιτική μας για την προστασία του ιδιωτικού απορρήτου. Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων με τη χρήση cookies αποτελεί η δική σας συναίνεση ή/και το δικό μας έννομο συμφέρον στην τεχνική λειτουργία και στη βελτίωση των υπηρεσιών μας.

● Τι είναι τα «cookies»; Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας όταν επισκέπτεστε ορισμένους δικτυακούς τόπους. Εμείς χρησιμοποιούμε cookies για να παρακολουθήσουμε το περιεχόμενο του καλαθιού αγορών σας, για να έχουμε τη δυνατότητα να σας στείλουμε φόρμες επικοινωνίας, και για να σας θυμόμαστε την επόμενη φορά που θα επισκεφθείτε τον δικτυακό μας τόπο. Για να τοποθετήσετε παραγγελίες στον δικτυακό μας τόπο, πρέπει να έχετε ενεργοποιήσει τα cookies. Αν δεν θέλετε να ενεργοποιήσετε τα cookies, μπορείτε να κάνετε αναζήτηση στον δικτυακό μας τόπο, αλλά δεν θα μπορέσετε να στείλετε φόρμες επικοινωνίας ή να τοποθετήσετε παραγγελίες. Θυμηθείτε, τα cookies δεν μπορούν να βλάψουν τον υπολογιστή σας. Τα cookies που δημιουργούμε δεν αποθηκεύουν προσωπικές πληροφορίες ταυτοποίησης, όπως στοιχεία πιστωτικής κάρτας. Σας δίνουμε αυτή την πληροφορία, για να συμμορφωνόμαστε με τις ισχύουσες διατάξεις της εφαρμοστέας νομοθεσίας και για να σας διαβεβαιώσουμε ότι σεβόμαστε και προστατεύουμε το ιδιωτικό σας απόρρητο κατά τη χρήση του δικτυακού μας τόπου. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τα cookies γενικά και τη διαχείρισή τους, επισκεφθείτε τη σελίδα aboutcookies.org.

● Διαχείριση των cookies Τα περισσότερα προγράμματα πλοήγησης είναι ρυθμισμένα εξ αρχής να δέχονται cookies αυτόματα. Αφού φυλαχθούν οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για τα cookies στο πρόγραμμα πλοήγησής σας, όλες οι σχετικές διαδικασίες εκτελούνται στο παρασκήνιο, χωρίς να τις παίρνετε είδηση. Μπορεί ωστόσο να θέλετε να αλλάξετε αυτές τις ρυθμίσεις. Συνήθως το πρόγραμμα πλοήγησής σας μπορεί να ρυθμιστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να ειδοποιείστε για τη χρήση cookies και να σας δίδεται η δυνατότητα να αποφασίσετε σε κάθε περίπτωση χωριστά αν θέλετε να τα δεχτείτε, να τα αρνηθείτε σε συγκεκριμένες περιπτώσεις ή να μην δέχεστε καθόλου cookies. Ωστόσο, ορισμένοι δικτυακοί τόποι – μεταξύ των οποίων και ο δικός μας – δεν λειτουργούν σωστά χωρίς cookies, καθώς χρειάζονται ορισμένα αρχεία για την εκτέλεση των διαδικασιών ρουτίνας τους, όπως παραγγελίες. Επομένως, για να αγοράσετε προϊόντα πρέπει να είναι ενεργοποιημένα τα cookies. Αν δεν θέλετε να ενεργοποιήσετε τα cookies, μπορείτε να κάνετε αναζήτηση στον δικτυακό μας τόπο, αλλά δεν θα μπορέσετε να στείλετε φόρμες επικοινωνίας ή να παραγγείλετε προϊόντα. Για τη διαχείριση των cookies, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για τα τέσσερα πιο διαδεδομένα προγράμματα πλοήγησης: Internet Explorer: https://support.microsoft.com/el-gr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=el Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/el/kb/energopoihsh-apenergopoihsh-cookies-parakoloy8hsh-protimhsewn?redirectlocale=el&redirectslug=enable-and-disable-cookies-website-preferences Safari: https://support.apple.com/el-gr/HT201265

● Cookies τρίτων μερών Cookies χρησιμοποιούνται επίσης για τους σκοπούς των υπηρεσιών ανάλυσης δικτύου και των plugins (π.χ. για να μοιραστείτε περιεχόμενο στα κοινωνικά μέσα). Δεν ελέγχουμε τις ρυθμίσεις αυτών των cookies, οπότε σας προτείνουμε να ελέγχετε τις ιστοσελίδες άλλων, για περισσότερες πληροφορίες για τα cookies τους, και πώς να τα διαχειριστείτε. Στη συνέχεια μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τα cookie αυτά, για τις διάφορες υπηρεσίες που χρησιμοποιούμε για τον δικτυακό μας τόπο.Τα Cookies είναι πολύ μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας όταν επισκέπτεστε συγκεκριμένες ιστοσελίδες. Παρακαλώ, λάβετε υπόψη σας ότι τα cookies δεν μπορούν να βλάψουν τον υπολογιστή σας. Δεν αποθηκεύουμε προσωπικά ‘αναγνωριστικά’ δεδομένα, όπως στοιχεία πιστωτικών καρτών στα cookies που δημιουργούμε.Σας δίνουμε αυτές τις πληροφορίες ως μέρος της πρωτοβουλίας μας να τηρούμε τους πρόσφατους κανονισμούς, και να είναι σαφές ότι είμαστε ειλικρινείς και ξεκάθαροι σχετικά με τα προσωπικά σας δικαιώματα όταν πλοηγήστε στην ιστοσελίδα μας. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τα cookies γενικά, και πώς να τα διαχειρίζεστε , επισκεφθείτε aboutcookies.org
Για να διαχειριστείτε τα cookies, δείτε τους ακόλουθους οδηγούς για τους τέσσερις πιο δημοφιλείς περιηγητές διαδικτύου:-Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/el-GR/windows-vista/block-or-allow-cookies-Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=el-GR-Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/el-GR/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences-Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=el-GRΓια όλους τους περιηγητές, σας παρακαλούμε συμβουλευτείτε την τεκμηρίωση σας ή τον οδηγό διαδικτυακής σας βοήθεια.

Γιατί χρησιμοποιούνται τα cookies
AddThis χρησιμοποιεί cookies σε μία ποικιλία τρόπων, κυρίως για λόγους κοινωνικής διαδικτύωσης. Σύνδεση(-εις) στις πληροφορίες χρήστη: http://support.addthis.com/customer/portal/questions/327365-cookie-audit
Google χρησιμοποιεί cookies για την συμπεριφορά του χρήστη εντοπίζοντας και άλλους σκοπούς ανάλυσης. Σύνδεση(-εις) στις πληροφορίες χρήστη: http://www.google.com/intl/us_en/policies/technologies/cookies/

Εργαλεία ‘Κοινοποίησης’

Αν αποφασίσετε να ‘κοινοποιήσετε’ το περιεχόμενο της ιστοσελίδας σε φίλους σας μέσω των κοινωνικών δικτύων – όπως το Facebook και το Twitter – μπορείτε να λαμβάνετε cookies από αυτές τις ιστοσελίδες. Δεν ελέγχουμε τις ρυθμίσεις αυτών, οπότε προτείνουμε να ελέγξετε τις ιστοσελίδες αυτές για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτά και πώς να τα διαχειριστείτε.

Ανάλυση διαδικτύου με Google Analytics Αυτός το δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί το Google Analytics, μια υπηρεσία ανάλυσης δικτύου της Google Inc. (στο εξής: «Google»). Το Google Analytics χρησιμοποιεί λεγόμενα «cookies», τα οποία είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας και μας επιτρέπουν να αναλύσουμε τη χρήση του δικτυακού μας τόπου. Κατά κανόνα, οι πληροφορίες που παράγονται από τα cookies σχετικά με τη χρήση του δικτυακού μας τόπου διαβιβάζονται σε έναν διακομιστή της Google στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου και αποθηκεύονται. Ωστόσο, αν έχετε ενεργοποιήσει ανωνυμοποίηση IP για αυτό τον δικτυακό τόπο, η διεύθυνση IP σας θα σταλεί μόνο αφού πρώτα περικοπεί από την Google μέσα στα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλα συμβαλλόμενα μέρη στη Σύμβαση για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η πλήρης διεύθυνση IP διαβιβάζεται σε διακομιστή της Google στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη συνέχεια περικόπτεται εκεί. Κατόπιν αιτήματος του διαχειριστή του δικτυακού τόπου, η Google χρησιμοποιεί τις πληροφορίες αυτές για να αναλύσει τη χρήση που κάνετε του δικτυακού τόπου, για να συντάξει εκθέσεις για τις δραστηριότητες στον δικτυακό τόπο για μας, τους διαχειριστές του, και για να μας παρέχει άλλες υπηρεσίες που συνδέονται με τον δικτυακό τόπο και τη χρήση του διαδικτύου. Η διεύθυνση IP που το Google Analytics αποστέλλει μέσω του προγράμματος πλοήγησής σας δεν συνδέεται με άλλα δεδομένα που μπορεί να διαθέτει η Google. Έχετε τη δυνατότητα να παρεμποδίσετε την αποθήκευση των cookies με σχετικές ρυθμίσεις του προγράμματος πλοήγησής σας, αλλά πρέπει να γνωρίζετε ότι στην περίπτωση αυτή, μπορεί να μην έχετε τη δυνατότητα να αξιοποιήσετε πλήρως όλες τις λειτουργίες αυτού του δικτυακού τόπου. Επιπλέον, αν θέλετε να παρεμποδίσετε τη συλλογή δεδομένων που παράγονται από cookies και σχετίζονται με τη χρήση του δικτυακού τόπου (συμπεριλαμβανομένης και της διεύθυνσης IP σας) από την Google, και αν θέλετε να αυτοεξαιρεθείτε από την επ[εξεργασία αυτών των δεδομένων από την Google, μπορείτε να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε ένα άρθρωμα («plugin») μέσω του εξής συνδέσμου: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=el. Περισσότερες λεπτομέρειες υπάρχουν στις σελίδες https://www.google.com/analytics/terms/gb.html και http://www.google.com/policies/privacy/. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους χρήσης και την πολιτική απορρήτου στις διευθύνσεις https://www.google.com/analytics/terms/gb.html και https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=el. Για να είναι δυνατή η ανωνυμοποιημένη συλλογή διευθύνσεων IP, το Google Analytics έχει επεκταθεί ώστε να περιλαμβάνει τον κωδικό «gat._anonymizeIp();», που εξασφαλίζει ότι οι διευθύνσεις IP υφίστανται περαιτέρω επεξεργασία μόνο μετά από περικοπή και ότι τα δεδομένα δεν μπορούν να συνδεθούν με συγκεκριμένα άτομα. Τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω της υπηρεσίας ανάλυσης δικτύου Google Analytics επίσης χρησιμοποιούνται από την ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ Α.Ε. για τη βελτίωση και βελτιστοποίηση αυτού του δικτυακού τόπου. Νομική βάση είναι η δική σας συναίνεση ή/και το δικό μας έννομο συμφέρον στην ανάλυση της χρήσης του δικτυακού μας τόπου και στις βελτιώσεις των υπηρεσιών μας που προκύπτουν από αυτή.

Ασφάλεια δεδομένων Εφαρμόζουμε τα συνήθη, αναγνωρισμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να προστατέψουμε τον δικτυακό μας τόπο και άλλα συστήματα από απώλεια, καταστροφή, πρόσβαση, τροποποίηση και διανομή των δεδομένων σας από μη εξουσιοδοτημένα άτομα, αλλά δεν είμαστε σε θέση να σας εγγυηθούμε πλήρη προστασία. Πρόσβαση στον λογαριασμό πελάτη σας είναι δυνατή μόνο με την εισαγωγή του προσωπικού σας κωδικό πρόσβασης. Διατηρείτε τα στοιχεία πρόσβασής σας πάντοτε εμπιστευτικά και κλείνετε το παράθυρο του προγράμματος πλοήγησης όταν τελειώσετε την συνεδρία σας σε μας, ειδικά όταν μοιράζεστε τον υπολογιστή σας με άλλους χρήστες.

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης Οι σελίδες κοινωνικής δικτύωσης που διαθέτουμε (Facebook, Twitter, YouToube, Google+) σας προσφέρει επίσης εκτεταμένη προσωπική υποστήριξη. Όταν υποβάλλετε μία ερώτηση σε εμάς, μέσω μίας από αυτές τις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης, εμείς την προωθούμε στο ανάλογο τμήμα. Αυτή η πληροφορία χρησιμοποιείται αποκλειστικά για να απαντήσει στην ερώτηση σας, και δεν μεταβιβάζεται ποτέ σε τρίτο άτομο.Προκειμένου να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω των σελίδων κοινωνικής δικτύωσης, πρέπει να εγγραφείτε στις συγκεκριμένες υπηρεσίες. Για αυτό το σκοπό, οι εταιρείες που παρέχουν τις συγκεκριμένες υπηρεσίες, μπορεί να χρειαστεί να συλλέξουν, να αποθηκεύσουν και να χρησιμοποιήσουν, προσωπικές σας πληροφορίες. Δεν μπορούμε να επηρεάσουμε τον τύπο, την πρόθεση ή την επεξεργασία αυτών των πληροφοριών.

Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων Ως υποκείμενος των δεδομένων, έχετε τα εξής δικαιώματα:
• Δικαίωμα πρόσβασης Έχετε το δικαίωμα να λάβετε πληροφορίες για τα προσωπικά δεδομένα που έχουμε αποθηκεύσει σχετικά με σας, τη διάρκεια της αποθήκευσης, την επεξεργασία των δεδομένων και τους τυχόν αποδέκτες αυτών των δεδομένων. Επίσης έχετε δικαίωμα να λάβετε ένα αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων που αποτελούν υποκείμενο της επεξεργασίας δεδομένων.
• Δικαίωμα διόρθωσης Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διορθώσουμε οποιαδήποτε λανθασμένα προσωπικά δεδομένα και να συμπληρώσουμε ατελή προσωπικά δεδομένα.
• Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη») Εφόσον συντρέχουν οι νομικές προϋποθέσεις, έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Εάν διαγραφή δεν είναι δυνατή λόγω νομικών υποχρεώσεων διατήρησης, η επεξεργασία των δεδομένων περιορίζεται ανάλογα (βλέπε παρακάτω).
• Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας Εφόσον συντρέχουν οι νομικές προϋποθέσεις, έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, δηλαδή να επισημάνουμε τα δεδομένα με τέτοιο τρόπο ώστε να μην υποβάλλονται σε άλλη επεξεργασία στον μέλλον (με άλλα λόγια, «κλειδώνονται»).
• Δικαίωμα μεταφερτότητας των δεδομένων Εφόσον συντρέχουν οι νομικές προϋποθέσεις, έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να στείλουμε τα δεδομένα που μας έχετε παράσχει είτε σε σας είτε σε υπεύθυνο επεξεργασίας δικής σας επιλογής, στην οποία περίπτωση θα τα στείλουμε σύμφωνα με το αίτημά σας σε συνήθη δομημένη μορφή που μπορεί να αναγνωστεί από μηχάνημα.
• Δικαίωμα προβολής αντιρρήσεων κατά της απευθείας εμπορικής προώθησης Έχετε το δικαίωμα να προβάλετε ανά πάσα στιγμή αντιρρήσεις κατά της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς εμπορικής προώθησης («προβολή αντιρρήσεων στην εμπορική προώθηση»).
• Δικαίωμα προβολής αντιρρήσεων σε επεξεργασία δεδομένων με «έννομο συμφέρον» ως νομική βάση Έχετε το δικαίωμα να προβάλετε ανά πάσα στιγμή αντιρρήσεις κατά της επεξεργασίας των δεδομένων σας από εμάς, εφόσον η αντίρρηση έχει ως νομική βάση ένα «έννομο συμφέρον». Στην περίπτωση αυτή θα διακόψουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας, εκτός εάν μπορούμε να αποδείξουμε – εντός των παραμέτρων του νόμου – ότι υπάρχουν πειστικές έννομες βάσεις για την περαιτέρω επεξεργασία οι οποίες υπερσκελίζουν τα δικά σας δικαιώματα.
• Δικαίωμα ανάκλησης της συναίνεσής σας Εάν έχετε δώσει τη συναίνεσή σας στη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων σας, μπορείτε να ανακαλέσετε τη συναίνεση αυτή ανά πάσα στιγμή με αποτέλεσμα στο μέλλον. Αυτό ωστόσο δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων σας μέχρι την ημερομηνία ανάκλησης.
• Δικαίωμα υποβολής παραπόνου στην εποπτική αρχή Εάν πιστεύετε ότι η επεξεργασία των δεδομένων σας έχει παραβιάσει το εφαρμοστέο δίκαιο, μπορείτε να υποβάλετε παράπονο στην αρμόδια εποπτική αρχή. Για τον σκοπό αυτό μπορείτε να επικοινωνήσετε με την αρχή προστασίας δεδομένων που είναι αρμόδια στον τόπο κατοικίας σας ή στο ομοσπονδιακό σας κράτος, ή την αρχή προστασίας δεδομένων στην οποία υπαγόμαστε εμείς

Επικοινωνία Αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με τη συλλογή, την επεξεργασία ή τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, την ενημέρωση, τη διόρθωση, τον αποκλεισμό ή τη διαγραφή των δεδομένων σας, ή σχετικά με την ανάκληση οποιαδήποτε συναίνεσης που έχετε δώσει, μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας μαζί μας. Μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας μας στις λεπτομέρειες δημοσίευσης.

X